Obchodní podmínky

Doporučujeme si před nákupem pečlivě přečíst obchodní podmínky. Dokončením objednávky stvrzujete, že s podmínkami souhlasíte.

I.

Prodávající:

           
             

Obchodní jméno

 

RETMA HS s.r.o.

Sídlo

 

sídlo firmy:

Otakarova 1770/29

    370 01 České Budějovice
     

IČO

 

48207527

DIČ

 

CZ48207527

Zápis u OR

   

Bankovní spojení

  Komerční Banka

Číslo bankovního účtu

  115-5350340227/0100

telefon:

+ 420 777 794 892

 

 

www:

www.hshygiena.cz

 

e-mail:

info@hshygiena.cz

 

II.

Doprava zboží při objednávce nad 1500,-Kč bez DPH zdarma.

Všeobecná ustanovení

1. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek AZ HYGIENA s.r.o. (dále jen VOP) vydaných prodávajícím v souladu s ust. §273 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží, dále pak stanoví práva a povinností smluvních stran při vzájemném obchodování.

2. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto VOP zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

3. V případě, že kupujícím je fyzická osoba - občan (ne podnikatel), řídí se práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

III.

Dodací podmínky/Uzavření kupní smlouvy/Objednávka

1. Dodávky zboží jsou prodávajícím realizovány na základě objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.hshygiena.cz, která je považována za návrh  KUPNÍ SMLOUVY (dále jen KS). Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do potvrzení objednávky zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu info@hshygiena.cz.

2. Údaje v objednávce uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně nákladů na dopravu, není-li uvedeno jinak. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto kupujícího.

3. Místo dodání zboží specifikuje kupující svojí objednávkou. Prodávající dodává zboží nakoupené kupujícím na adresu uvedenou v objednávce. Podmínky přepravy a termín dodání zakoupeného zboží sjednává prodejce s kupujícím při každém obchodním případu nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody. (řídí se bodem 5)

4. Za zboží dodávané kupujícímu prostřednictvím externích přepravců je kupujícímu účtována sazba podle aktuálního ceníku jednotlivých přepravců. Výběr dopravy provádí kupující v objednávkovém formuláři.

5. Dodací lhůta je uvedena u každé položky v eshopu. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

6. Odstoupení od KS – vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

-       kontaktujte nás na emailu info@hshygiena.cz, budeme Vás kontaktovat, abychom se dohodli na způsobu vrácení zboží

-       zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi;

-       náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník;

-       peníze za zboží Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

IV.

Kupní cena za zboží, daňové doklady, platba

1. Prodávající nabízí kupujícímu zboží za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění objednávky zboží, pokud není stanoveno jinak. Kupní cena je vždy uváděna bez DPH i s DPH.

2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravě cen od svých dodavatelů. Ceny za objednané zboží zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

3. Kupní ceny k jednotlivým položkám má kupující k dispozici on-line na eshopu prodávajícího.

4. Za dodávku zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

a) v případě, že kupujícím je fyzická osoba - občan (ne podnikatel)

- hotově dobírkou

b) v případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem

- hotově dobírkou

- předem na základě zálohové faktury

- převodním příkazem na základě rozhodnutí prodávajícího

 

V.

Záruční a reklamační podmínky

1. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, poskytne prodávající kupujícímu záruku na jakost svého zboží v délce 12-ti měsíců od data jeho prodeje. V případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i prodávající kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje prodávající kupujícímu písemně, na základě požadavku kupujícího.

2. V případě, že kupujícím je fyzická osoba - občan (ne podnikatel), poskytne prodávající kupujícímu záruku v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3. vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.hshygiena.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@hshygiena.cz .
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího dle podmínek těchto VOP.

4. Pokud kupující převezme od externího dopravce zboží a po následném rozbalení odhalí vadu vzniklou přepravou, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci nejpozději do tří dnů od data převzetí zásilky. Po uplynutí této lhůty prodávající ani dopravce za tyto vady v dodávce neodpovídá.

5. Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům reklamuje kupující nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

6. V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zboží zjevnou vadou, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje se možnosti neuznání reklamace prodávajícím.

7. Záruční doba se nevztahuje na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené přetěžováním vozidla. Kupující je na základě vyžádání prodávajícího povinen prokázat, že reklamované zboží bylo namontováno v souladu s technologickým postupem vydaným výrobcem vozidla, nebo že bylo namontováno nebo instalováno odborným servisem.

8. Jde-li u reklamovaného zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li to úměrné povaze vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. V těchto případech začne běžet nová záruční doba dnem převzetí opraveného resp. vyměněného zboží kupujícím.

9. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána.

 

VI:

Další sjednané podmínky

1. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

2. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

3. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

4. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito VOP.

5. předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

7. Kupující vyplněním registračního/objednávkového formuláře souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

 

 

Nově spuštěný web

Kompletní sortiment postupně doplňujeme na web. Pokud jste zde něco nenašli, můžete nás kontaktovat.